Bæredygtighed i Lead Agency

Hvert ord tæller, og ord skal følges af handling. Især når det gælder den aktuelt største og mest verdensomspændende udfordring, vi står overfor: Den globale opvarmning og de alvorlige klimaforandringer, som vi og vores efterkommere skal leve med.

Vi tror på, at solide data og transparente CO2-regnskaber kombineret med høje ambitioner for virksomheders grønne omstilling er med til at bane vejen til en fremtid, hvor vores klode fortsat er beboelig.

Hos Lead Agency vil vi bidrage til at gøre problemet lidt mindre. Vores aftryk er ikke stort, men også vi kan ændre vaner og træffe nye beslutninger, der reducerer vores CO2-aftryk. Derfor har vi fået analyseret vores samlede forretning og udregnet præcist, hvor meget CO2 vi udleder. The Footprint Firm har hjulpet os med analysen af vores CO2-udledning og udviklingen af en ambitiøs og realistisk strategi.

Overblik over Lead Agencys CO2-udledning

baeredygtighed_i_lead1_2

Kilde: beregninger fra The Footprint Firm

Bæredygtighed i Lead 2022

Vores ambition i 2022 var at fastholde grænsen på 1,5 ton CO2e per medarbejder. Vi nåede desværre ikke helt i mål. Vores afvigelse på 0,3 ton CO2e per medarbejder skyldes dels et par oversåiske flyrejser og dels indkåb af mere IT-udstyr end planlagt. Derudover er emissionsfaktoren på elektricitet blevet væsentligt foråget, hvilket påvirker regnskabet.

Samlet udledte Lead i 2022 77 ton CO2e. Vi har pålagt os selv en intern CO2-afgift for den udledning vi ikke kan reducere, og vi har hævet denne afgift fra 500 til 800 kr. per ton CO2 i 2023. Gennem CO2-afgiften investerer vi i Puro og i 2022 fjernede vi således 220 ton CO2 fra atmosfæren. Det svarer til næsten 3 gange så meget som vores faktiske udledning.

Vores mål er at hæve den interne afgift låbende frem mod 2030, så vi fålger Klimarådets anbefalinger.

Vores ambition for 2023 er at få nedbragt CO2e per medarbejder til 1,5 ton. Det vil vi gåre gennem et endnu stårre fokus på bl.a. flyrejser og indkåb.

I 2023 er det i åvrigt vores ambition at blive B Corp certificeret. B Corp er en af verdens mest ambitiåse bæredygtighedscertificeringer, som vurderer virksomheders performance på tværs af både sociale, miljåmæssige og ledelsesmæssige dimensioner. Arbejdet er påbegyndt primo 2023.

Læs mere om B Corp her

3 udvalgte initiativer

bæredygtighed_model_3udvalgte

Omlægning til el-biler
Alle firmabiler er udskiftet til elbiler. Det har reduceret CO2-udledningen med 8.000 kg. CO2 om året.

Frokostordning
Vores udledning fra frokostordningen er blevet mere end halveret efter vi er gået over til en fuld vegetarisk frokost 5 dage om ugen.

CO2 afgift
Vi har pålagt os selv en CO2-afgift, fordi vi gerne vil medvirke til en ændret adfærd gennem incitamenter. Vi udledte i 2022 77 ton CO2. Det har vi kompenseret for gennem vores interne afgift, som i 2022 var på DKK 500,- per ton CO2. I 2023 er afgiften hævet til 800 kr. per ton CO2 og den vil løbende stige frem mod 2030. Afgiften investeres i den finske organisation PURO, der er specialiseret i CO2 -lagringsprojekter, som ikke blot begrænser fremtidig udledning, men reducerer den nuværende CO2 -mængde i atmosfæren.

Lead Agencys bæredygtighedspolitik visualiseret

bæredygtighed_model_indkøb_arbejdsplads_transport3

På baggrund af det detaljerede indblik i vores CO2-regnskab har vi udarbejdet en bæredygtighedspolitik for Lead Agency med realistiske reduktionsmål og en lang række initiativer, der skal få os i mål.

Verdensmål vi fokuserer på

Bæredygtighed er mere end klima. Udover klimaindsatsen, SDG13, fokuserer vi på målene om ligestilling mellem kønnene, SDG5, og ansvarligt forbrug og produktion, SDG12.

Det kan vi gennem vores arbejde med vores mange kunder, for hvem disse mål også spiller en stor rolle, gennem vores egen indsats og i samarbejde med vores dygtige kollegaer og samarbejdspartnere. Og vi giver plads til organisationer, der fortjener en stemme på Folkemødet.

Det betyder konkret, at vi at vi er meget bevidste om, hvordan vi får produceret merchandise både til os selv og vores kunder og at vi sikrer en så lang holdbarhed som muligt på de materialer, der skal produceres. Derudover stræber vi efter primært at indkøbe ydelser og varer fra lokale producenter.

Ift. SDG 5 er det vores opgave som rådgivere at hjælpe kunderne til øget diversitet - f.eks. i paneldebatter, på events og i andre sammenhænge, hvor balanceret repræsentation er vigtig.

sdg-alene

Vi samarbejder med The Footprint Firm om at læse lignende opgaver for vores kunder. Er du interesseret i at høre mere, så tag kontakt til partner Barbara Saitta Bregendal.

Oplever du også?

Mange kommunikationsansvarlige oplever udfordringer, når de skal formidle de bæredygtige initiativer, som organisationen arbejder med. Det er der flere grunde til. Måske du kan genkende nogle af nedenstående:

Stigende kompleksitet - hvor "godt" rykker sig konstant

Bæredygtighed er i stigende grad blevet et komplekst felt at kommunikere om. Nye og stramme krav til både dokumentation og til terminologi, gør at mange kommunikationsansvarlige ikke føler sig klædt på i tilstrækkelig grad – og har svært ved at følge med.

Der er mange kilder til viden

Det kan være et fuldtidsjob at holde sig ajour med udviklingen inden for bæredygtighed. Men der er mange muligheder for at få overblik. Både brancheorganisationer og virksomheder holder løbende seminarer om emnet. Og så er Forbrugerombudsmandens kvikguide overskuelig og giver fine retningslinjer for, hvordan man bør kommunikere. Husk også at holde løbende dialog med din juridiske afdeling og med eventuelle bureaer, I samarbejder med.å

Frygt for at træde forkert

Shitstorms og dertilhørende brand risici indebærer, at flere virksomheder nærmest er blevet bange for deres egen bæredygtige skygge. Det er forståeligt, for det kan være svært at navigere i, hvad man kan sige, og hvor langt man kan gå.

Kommunikér proportionelt

En god tommelfingerregel for at minimere risikoen for greenwashing er det dejlige ord proportionalitet. En mindre bæredygtig indsats tåler sjældent voldsom eksponering. Indsatsen kan være helt rigtig og god, men blæses den ud af proportioner giver det bagslag.

Manglende overblik over indsatser og initiativer

Ikke alle steder er bæredygtighedsindsatsen koblet sammen med kommunikation og markedsføring. Det betyder, at den kommunikationsansvarlige ikke har det fulde overblik over konkrete aktiviteter, men på ad-hoc basis skal indhente viden rundt om i organisationen. Det medfører et manglende samlet overblik og vanskeliggør strategisk kommunikationen.

Sikring af videndeling

Overvej om det kan etableres arbejdsgrupper og et kontinuerligt videnflow mellem dem, der arbejder med bæredygtighed i organisationen og de, der skal formidle indsatsen. Ofte sker der videndeling men meget ustruktureret og ad-hoc. En mere systematisk tilgang vil være med til at klæde begge parter bedre på, reducere risici og øge output.

Manglende indsigt i målgruppens vidensniveau

Vi er alle blevet bedre uddannede, og vi gennemskuer hurtigere manipuleret klimakommunikation. Mange finder det vanskeligt, at ramme det rigtige niveau i kommunikationen og eftersom præferencer også rykker sig hurtigt, er det nemt at skyde ved siden af.

Syretest din kommunikation

Ofte er det hensigtsmæssigt at syreteste kampagner og større indsatser på stakeholders inden de lanceres. Også dem, som man formoder vil være kritiske. Deres input kan være med til at sikre, at kommunikationen finder det rigtige leje, og man kan samtidig få værdifulde input til målgruppens vidensniveau og præferencer. Det vil være med til at sikre, at kommunikationen rammer plet.